Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:

  1. oryginał lub poświadczoną przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył, kopię świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwo ukończenia klasy III/VI szkoły podstawowej poświadczoną przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył, kopię zaświadczenia 
  2. o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (dot. szkół ponadgimnazjalnych),
  3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na wadę wzroku, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,
  4. orzeczenie o niepełnosprawności jeśli zostało wydane,
  5. posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą choroby oczu,
  6. 2 zdjęcia

© SOSW Chorzów 2008 - 2015