Pomoce dla niewidomych

Instytucja świadcząca pomoc

Rodzaj pomocy

Ubiegający się o pomoc

Rodzaj ulgi

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

Pies przewodnik

Osoba która:

- jest całkowicie niewidoma lub co najwyżej z poczuciem światła,

- ukończyła 16 lat,

- jest sprawna fizycznie,

- ma dobrą orientację przestrzenną i potrafi samodzielnie przemieszczać się przy pomocy białej laski,

- jest zrównoważona psychicznie,

- nie nadużywa alkoholu i nie używa narkotyków,

- lubi zwierzęta,

ma odpowiednie warunki mieszkaniowe i finansowe, by zapewnić psu należytą opiekę.

Dotacje przyznawane są przez jednostki sponsorujące szkolenie psów przewodników oraz przez PZN. Wysokość dotacji zależy od wielkości dofinansowania przyznanego przez PFRON i ewentualnie innych sponsorów

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

1.Białe laski

 

2.Soczewki okularowe korekcyjne (w tym barwione)

 

 

 

 

 

3. Soczewki do bliży i dali

4. Soczewki pryzmatyczne

5.Soczewki dwuogniskowe

 

 

 

6. Soczewki kontaktowe lecznicze

 

 

 

 

7. Obturatory

 

8. Lupa do przedmiotów bliskich i dalekich

 

9. Monookulary

 

10. Okulary lornetkowe do bliży i dali

 

11. Okulary lupowe

 

12. Proteza oka wykonana indywidualnie

 

 

Niewidomi i niedowidzący

 

Dzieci i młodzież do 18 roku życia

 

 

 

 

 

Dorośli

Leczeni na zeza

Dzieci i młodzież do 18 roku życia

Dorośli

Przy schorzeniu stożka rogówki i anizometropii (łącznie z afakią)

 

 

 

Dzieci zezujące

 

Niedowidzący

 

Niedowidzący

 

Niedowidzący

 

Niedowidzący

 

Dzieci i młodzież do 18 roku życia

 

Dorośli

Bezpłatnie na 2 lata (limit cenowy laski nie może przekroczyć 40 zł)

Każdorazowo bezpłatnie przy limicie cenowym w zależności od rodzaju i mocy soczewki:

-soczewki sferyczne: 6-32 zł

-soczewki toryczne: 14-30 zł

-soczewki korekcyje:14-30 zł

-soczewki pryzmatyczne:14-30 zł

-soczewki dwuogniskowe: do 50 zł

Raz na 2 lata, wkład własny wynosi 30%

Bezpłatnie

Każdorazowo; wkład własny wynosi 30%

 

Raz na 2 lata; wkład własny wynosi 30%

Raz na 2 lata; wkład własny wynosi 30%

(limit cenowy wynosi:

500 zł dla soczewek twardych;

150 zł dla soczewek miękkich)

 

Bezpłatnie raz na 2 lata (jeśli limit cenowy zakupu nie przekracza 10 zł)

Bezpłatnie raz na 5 lat (jeśli limit cenowy zakupu nie przekracza 80 zł)

Bezpłatnie raz na 5 lat (jeśli limit cenowy zakupu nie przekracza 1400 zł)

Bezpłatnie raz na 5 lat (jeśli limit cenowy zakupu nie przekracza 1000 zł)

Bezpłatnie raz na 5 lat (jeśli limit cenowy zakupu nie przekracza 420 zł)

Bezpłatnie w razie potrzeby (jeśli limit cenowy zakupu nie przekracza 600 zł;

epiprotezy- 700 zł)

Bezpłatnie raz na 5 lat

PAŃTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWYCH

Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących "Komputer dla Homera"

Osoby pełnoletnie w wieku aktywności zawodowej, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku

Dzieci i młodzież do lat 18 posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku

Wysokość dofinansowania ustalana w zależności od wysokości dochodów brutto na członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Wkład własny w wysokości:

- nie mniejszej niż 5% ceny zakupu - dla podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania;

- nie mniejszej niż 2% ceny zakupu - dla specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania;

- nie mniejszej niż 2% ceny zakupu - dla specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich;

- nie mniejszej niż 7% ceny zakupu - dla urządzeń lektorskich

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ,

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

1. Usługi lektorów i przewodników (jeżeli nie są bezpłatne)

Uwaga: rozliczenie na podstawie umowy zlecenia pomiędzy wnioskodawcą a tłumaczem lub faktury /rachunku wystawionej przez tłumacza/.

2. Zakup i montaż aparatu telefonicznego z klawiaturą brajlowską.

3. Zakup maszyny do pisania Braillea.

4. Zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych (lupy, okulary, monookulary, okulary lornetowe, powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe itp.).

5. Zakup radia CD, krótkofalówki, telefonu komórkowego, magnetofonu, radiomagnetofonu, /w tym wieży/, dyktafonu.

6. Zakup urządzeń mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych, które posiadają interfejs dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki.

7. Zakup programu do skanera rozpoznającego pismo Braillea.

8. Zakup urządzeń i materiałów do sporządzenia napisów brajlowskich.

9. Zakup urządzeń do czytania tekstów.

10. Zakup urządzeń do rozpoznawania barw.

11. Czytniki tekstu.

Dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w:

1/ sprzęt rehabilitacyjny wynosi - do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,

2/ przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

. do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a) oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.